Seniorské organizácie

Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku Združuje občanov staršieho veku, seniorov, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Jednota dôchodcov na Slovensku / JDS / vznikla v roku 1990 a & nbsp; jej hlavné aktivity sú nasledovné:

 • Chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, na zdravotnú a sociálnú pomoc
 • Pomáha pri príprave a adaptácii občanov na život i prácu v dôchodkovom veku
 • Sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušná opatrenia
 • Poskytuje sociálne, zdravotné a právne poradenskú pomoc svojim členom
 • Podieľa sa na organizovaní zdravotných, rekondičných, rekreačných, športových i turistických aktivít pre seniorov
 • Pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrne a spoločenské podujatia pre seniorov
 • Je členom medzinárodných organizácií EURAG a EEFC
 • Zabezpečuje pomocné dobrovoľnícke aktivity pre starších občanov

Senioři České republiky, z.s.

Senioři České republikyZa svoje hlavné ciele si toto združenie vytýčilo hájiť oprávnené záujmy a požiadavky dôchodcov, zabezpečiť humanitárnu pomoc starším občanom a zvýšiť kvalitu života vďaka spoločensko-kultúrnemu vyžitiu. Spolok Seniori SR bol založený ako Nestranícka občianske združenie s verejnoprospešnú činností v roku 1990. Až do minulého roka vystupoval pod pôvodným názvom Zväz dôchodcov ČR a medzi jeho hlavné aktivity patrí:

 • Obhajovať oprávnené požiadavky a záujmy staršej generácie a zdravotne postihnutých
 • Spolupracovať so všetkými občianskymi iniciatívami a politickými stranami pre vytvorenie optimálnych životných podmienok pre staršiu generáciu
 • Presadzovať pravidelnú valorizáciu dôchodkov v súlade s nárastom životných nákladov a miezd
 • Presadzovať zdokonalenie liečebnej starostlivosti o starších občanov a zlepšenie a modernizáciu domovov seniorov a LDN
 • Podporovať vznik pracovných príležitostí pre dôchodcov a zriaďovať pre nich drobné služby
 • Usporiada záujmové, turistické, spoločenské a kultúrne podujatia pre seniorov